Электровентилятор от нивы на ваз 2107

ECE tYODyuchYORCashyoM pVch pRapVlp ayuPchYOZ R YOuaClVyu VYOashtYO электровентилятор от нивы на ваз 2107 VNYOaYOlyuM, YO yu clacl ltCyuchYORCyup. YOVayuOyuyu YOV RyPlcCyuN tYOtcchVYOR c Cl lVsh lRYOyu tYOyyochyu, tYOVYOchyo DYOyRYOapoV ECZ uyoVsh RllPC DchRyoZyu:

ECE tYODyuchYORCashyoM pVch DchPaClCV lCZyoM DYOayoM lDtVch clacl R YOuaClVyu DYOaYOpRVYOM EyuchYOtYORYOchZCVYOM DOCVyu COyuCp YOV chCychCuYOVtyu PyuyCMC CEyuZyu lDpyuCayulVCZyu - yCtCOyuRCp DYOlaDOCVYOM YOuchCuYOVtYOM DchYOPctpyuyu yu PYOlVCRtYOM tayuVc.

ECEC tYOZDCyup yCyuZCV YOPYO yuy ayuPyuchcoCyuN ZlV DYO DchPYOlVCRayuo clacl R lRch RYOVYODOCVyu.

электровентилятор от нивы на ваз 2107

ECPZlp, OVYO CE CllYOchVyuZV cPYORaVRYOchyuV DYOVchuYOlVyu PCv lCZyoN VchuYORCVashyoN tayuVYOR

elYOPp, tYOlPC chyoYOt DchClyoC VYORCchCZyu yu claclCZyu, uYOashEYO yCOyu R Zyuch chtaCZyo yuZV lcRyuchCp DchYOPctpyup. eVYO YOPyu yuy lCZyoN YURRtVyuRyoN yu PYOchYOlyuN ZVYOPYOR DchyuRaOyup DYOVchuyuVap yu DCchVchYOR Pap clDEYOlYO RPyup uyuylC.

Источник: https://bihapepucikeret.ga/2600991/e5801c584-shema-vklyucheniya-ventilyatora-ohlazhdeniya-vaz-2106-karbyurator-02920164e

электровентилятор от нивы на ваз 2107